KLAUZULA INFORMACYJNA

Monika Ray Coaching zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami prywatności, ponieważ mają one zastosowanie do korzystania z witryny monikaray.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Ray Coaching z siedzibą  w  Poznaniu przy ul. Za Groblą 6/5 (dalej: Firma);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej w obszarze szkoleń, kursów oraz coachingu z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) f) ww. rozporządzenia ogólnego, wskazanego w Preambule niniejszej klauzuli informacyjnej;
  3. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych, do czego też się zobowiązuje;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

a). w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

b). w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej realizacji;

c). przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

d). przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Firmy w zakresie marketingu ipromocji usług/produktów oferowanych przez Spółkę oraz okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781).

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: contact@monikaray.com

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

9. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

11. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Firmę.